Tag Archives: ประโยชน์

อีขีดอีเขียน

การละเล่นไทย เป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทางอารมณ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้น การเล่นมีบทบาทต่อการพัฒนาการทั้ง4ของคน คือ พัฒนาการทางกาย, ทางอารมณ์, ทางสังคม และทางสติปัญญา สถานที่เล่น : ลานดินแข็งแต่เรียบ  กระดานไม้บนบ้าน  หรือโต๊ะ จำนวนผู้เล่น : กำหนด 2 – 4 คน อุปกรณ์ : ในหมากขาม (เมล็ดมะขาม) หรือในหมากเขียบ (เมล็ดน้อยหน่า) หรือเมล็ดพืชอื่นๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกับมะขามและน้อยหน่า วิธีการเล่นอีขีดอีเขียน : 1. ให้ผู้อื่นแต่ละคนตาโป้งกันเพื่อหาคนเล่นตามลำดับ 2. แล้วให้ผู้เล่นนำในหมากขามมารวมกันเป็นกองกลาง  หรือกองทุนละเท่าๆกัน 3. ให้ผู้เล่นคนแรกโปรย หรือทอดในหมากขามทั้งหมดลงบนพื้น แล้วเลือกดีดในหมากขามชนกันทีละคู่ 4. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off